Menu

Menu

ForsideProdukterReferencerOm RubaninfoKontaktBrugervejledningSupportBestyrelseForretningsorden
Foto:

Forretningsorden

Vores overordnede dagsorden...

9. juni 2015, VERSION: 1,0

 

1. Konstruktion for den selvejende institution Rubaninfo

 

2. Vedtægter for den selvejende institution Rubaninfo

 

§ 1 Definition

I vedtægten har følgende ord følgende betydning, når de skrives med stort begyndelsesbogstav:

  1. ”Rubaninfo” betyder den selvejende institution Rubaninfo.
  2. ”Aktører” betyder alle lovlige foreninger, råd, virksomheder og kommunale funktioner i Varde kommune.

 

§ 2 Navn og hjemsted

Den selvejende institutions navn er Rubaninfo, med hjemsted i Varde Kommune.

 

§ 3 Formål og virkefelt

Rubaninfo’s formål er at virke som driftsselskab for foreningen Rubanforum ved at imødekomme de behov, der er beskrevet i foreningen Rubanforum’s formålsparagraf § 3 (se bilag 3). Herunder hører at

  1. Udvikle, etablere og vedligeholde værktøjer til en kommunikationsplatform i form af en database, hjemmesider og moduler
  2. Være ansvarlig for levering, drift og support af produkter og serviceydelser der vedrører
  3. Kommunikationsplatformen skal fungerer til gensidig udveksling af informationer, viden, erfaringer og formidling af nyheder, primært mellem Varde Kommunes byer, lokalsamfund, foreninger, foreningsråd, lokalråd og udviklingsråd samt Varde Kommunes byråd og administration.
  4. Levering af produkter og serviceydelser uden for Varde kommune må finde sted imod honorar.

 

§ 4 Organisation og Ledelse

Rubaninfo er driftsselskab for foreningen Rubanforum.

4.1 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som sammensættes af foreningen Rubanforum’s repræsentantskab ved den årlige generalforsamling i årets 1. kvartal.

Den nyvalgte bestyrelse tiltræder hvert år til den 1. april.
Stifterne som fremgår af Bilag 1 beklæder automatisk 3 af bestyrelsesposterne til og med den 31. december 2018, hvorefter de nyvalgte træder ind. Derfor skal kun to af bestyrelsesposterne beklædes af Rubanforum’s repræsentantskab ind til 31. december 2018.

Den ved stiftelsen valgte bestyrelse fremgår under § 10.2 ikrafttrædelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær og 1 menig bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen vælger sin formand af sin midte hvert år.

Bestyrelsen vælger en revisor uden for bestyrelsen.

Bestyrelsen udformer selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsens ansvar og opgaver er omfattet af:

  1. Træffe beslutning om Rubaninfos udbud af projekter, aktiviteter og assistance til Ruban info
  2. Godkende budget og regnskab for institutionen og gennemfør løbende opfølgning på projekternes økonomi og leverancer.
  3. Bestyrelsen kan beslutte evt. kompensation til formand og daglig leder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af dens medlemmer er til stede herunder formanden eller dennes stedfortræder. Bestyrelsen træffer beslutning med almindeligt flertal.

I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller den tilstedeværende næstformands, stemme afgørende.

Får formanden for bestyrelse forfald i løbet af en valgperiode, skal næstformanden fungere som formand ind til formanden kommer tilbage eller afgår.

Får et andet bestyrelsesmedlem end formanden forfald, beklædes posten af den suppleant Rubanforums repræsentantskab har valgt, til den valgte kommer tilbage eller afgår

4.2 Ledelsen

Bestyrelsen udpeger en ansvarlig leder, som varetager den daglige drift og ledelse under ansvar over for bestyrelsen.

Bestyrelsen skal føre tilsyn med, at den daglige ledelse varetages korrekt ifølge vedtægterne og hensigtsmæssigt i overensstemmelse med §3 om formål og virkefelt.

 

§ 5 Finansiering

Rubaninfo’s projekter og aktiviteter finansieres ved projektmidler, eventuelle medlemskontingent, samt levering af produkter, serviceydelse og annoncer mod honorar.

Et overskud må kun anvendes til projekter og aktiviteter, der opfylder formålsparagraffen § 3 og til konsolidering af Rubaninfo

Varde kommune skal godkende, hvordan et overskud anvendes.

 

§ 6 Budget, regnskab og revision

Der udarbejdes et årsbudget for Rubaninfo’s drift og budgetter for de enkelte projekter, aktiviteter og ydelser. Der udarbejdes tilsvarende regnskaber, så det sikres, at tilskudsgivernes regelsæt overholdes.

 

§ 7 Regnskabsår

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af en revisor.

 

§ 8 Tegning og hæftelse

Rubaninfo tegnes af den ansvarlige leder og et medlem af Rubaninfo’s bestyrelse.

Der påhviler ikke den ansvarlige leder og bestyrelsen nogen hæftelse for Rubaninfo’s påhvilende forpligtelser.

 

§ 9 Udtræden, vedtægtsændring og opløsning

Udtræden af bestyrelsen kan ske med en måneds varsel ved brev til bestyrelsen. Udtrædende medlemmer har ikke krav på nogen andel af den selvejende institutions formue.

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Vedtægtsændringer skal godkendes af Varde kommune.

Ved eventuel opløsning skal formuen efter bestyrelsens beslutning anvendes til almennyttige formål i overensstemmelse med formålsparagraffen § 3. Ved insolvens har Varde kommune fortrinsret til at erhverve materielle og immaterielle aktiver.


§ 10 Ikrafttræden

Vedtægterne træder i kraft den 09.06.2015.

§ 10.1 Rubaninfo er stiftet under et møde mellem bestyrelsen den 09.06.2015.

§ 10.2. Rubaninfo’s bestyrelse ved stiftelsen fremgår herunder med underskrifter.

§ 10.2. Rubaninfo’s revisor ved stiftelsen fremgår af bilag 2.

 

Godkendt den 09.06. 2015 af bestyrelsen for den selvejende institution Rubaninfo.

Formand Claus Jeppesen, Vrenderup, Hellevej 50, 6818 Årre

Næstformand Kirsten Stenshøj, Kornvangen 27B, Skovlund, 6823 Ansager

Kasserer, Henry Koch, Diget 8, 6862 Tistrup

Sekretær Karsten Madsen, Egedalen 39, 6823 Ansager

Bestyrelsesmedlem Michael Beier Tkacz, Vrenderupvej 12, Fåborg, 6818 Årre

 

 

3. Bilag

Bilag 1

Stifterne af Rubaninfo er:

Claus Jeppsen (Vrenderup)   

Karsten Madsen (Ansager)

Henry Koch (Tistrup)

 

 

Bilag 2

Revisoren i stiftelsesfasen af Rubaninfo er:

Revisor:

Revisor suppleant:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forretningsorden (vedtægter)

Kontaktperson

Bjarne Buhl
Bjarne Buhl

Formand
nrnebelinfo@gmail.com
20357888

 

Gældende vedtægter

Rubaninfo S/I

2015-06-09 VEDTÆGTER RUBANINFO VERSION 1.0

 

Rubaninfo S/I er en selvejende institution stiftet af foreningen Rubanforum 

 

Rubanforum

2018-03-21 VEDTÆGTER RUBANINFO VERSION 1.2